نامه های مربوط به آیین دادرسی دادگاه های انقلاب در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 2
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
39 154743 1392/10/23 نامه ** ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( نقض آرای مراجع حل اختلاف در دادگاه مراجع مکلف به تبعیت از آ ... ***
202 94645 1388/09/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 10 - اعتبار امر مختوم و ممانعت از صدور رای اصلاحی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی ک ... ***