نامه های مربوط به آیین دادرسی دادگاه های انقلاب در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 5
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
39 154743 1392/10/23 نامه ** ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( نقض آرای مراجع حل اختلاف در دادگاه مراجع مکلف به تبعیت از آ ... ***
202 94645 1388/09/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 10 - اعتبار امر مختوم و ممانعت از صدور رای اصلاحی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی ک ... ***
464 234334 1398/12/05 نامه ** قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب هشتم بهمن سال نود و هشت در روزنامه رسمی به شماره 125 ... ***
465 244336 1398/12/05 نامه ** تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مصوب بیستم بهمن سال نود و هشت هیات وزیران ***
466 173472 1398/09/18 نامه ** دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب هفتم آذر سال نود و هشت رویس محترم قوه قضائیه ***