نامه های مربوط به آیین دادرسی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 54
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
34 169193 1392/09/27 نامه ** ماده 33 آیین دادرسی کارتاریخ ابلاغ و روز برگزاری جلسه جزء سه روز محسوب نمی شود، ماده 111 آیین دادرسی کار حق مقرر د ... ***
36 171104 1392/10/01 نامه ** شرایط صدور قرا اناطه (حداکثر یک ماه فرصت دارند مدرک مثبت اقامه دعوی به هیات ارائه نمایند ). ***
44 229515 1392/12/24 نامه ** قرار ابطال دادخواست و شرایط آن . ***
60 63566 1393/04/08 نامه ** در صورت اعتراض طرفین دعوی به نظر کارشناسی مرجع با استدلال از پذیرش یا عدم پذیرش نظر کارشناسی، پرونده را می توا ... ***
64 71430 1393/04/17 نامه ** پس از صدور قرار رد دعوی که دعوی به خوانده ارتباط ندارد طرح دعوی علیه کارفرمای جدید بلامانع است . ***
68 77401 1393/03/24 نامه ** به استناد ماده 97 آیین دادرسی کار ارجاع پرونده به کارشناسی و پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط مرجع رسیدگی کننده است . ***
73 84857 1393/05/05 نامه ** بر اساس ماده 22 آیین دادرسی کار طرفین دعوی بیش از یک نفر اجازه معرفی نماینده را ندارند. ***
103 209657 1393/11/08 نامه ** طبق ماده 102 آیین دادرسی کار مرجع پس از صدور رای حق ورود مجدد به دعوا را نداردو طرفین دعوی نمی توانند تقاضای رفع ... ***
106 210428 1393/11/11 نامه ** اصلاح مواد 48، 50 و 111 آیین دادرسی کار. ***
117 230172 1393/12/06 نامه ** قواعد مربوط به صلاحیت محلی عطف به ماسبق نمی شود مگر در مورد عدم اجرای رای بازگشت بکار خواهان ارائه دادخواست ن ... ***