نامه های مربوط به آیین دادرسی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 44
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
372 132922 1396/07/16 نامه ** پیوست دادنامه شماره 91 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال مواد 58 و 59 آیین د ... ***
374 148002 1396/08/03 نامه ** رعایت دقیق مواد 22 و 23 آیین دادرسی کار ***
377 174257 1396/09/11 نامه ** ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 ***
378 168279 1396/09/01 نامه ** آرای شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجراییی نامه های شماره 43458 و 199527 ***