نامه های مربوط به اشتغال در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 1
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
288 204935 1395/11/02 نامه ** در خصوص بخشنامه شماره 20917 وزیر محترم جهاد کشاورزی به سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر توقف هرگون ... ***