نامه های مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 1
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
159 113821 1394/06/16 نامه ** اتباع خارجی صرفا به شرط داشتن پروانه کار مجاز به انجام کار می باشند ***