نامه های مربوط به بازرسی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 7
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
223 29953 1392/02/29 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 31 - دستورالعمل برقراری وحدت رویه بر اساس بند (ه ) ماده 96 قانون کار و گام موثر در راه صیانت نیرو ... ***
295 217539 1395/11/13 نامه ** چنانچه کارگر با دریافت مزایای پایان کار بیش از استحقاق قانونی با کارفرما توافق نماید که از محل مازاد مزایای در ... ***
323 35244 1396/02/30 نامه ** در خصوص ماده 24 دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار ***
383 200291 1396/10/16 نامه ** رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 826 در خصوص ابطال نامه های شماره 103436 مورخ دوم شهریور سال نود و سه و شما ... ***
439 46600 1398/03/19 نامه ** دادنامه شماره 1822 مورخ سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی ب ... ***
446 263298 1397/12/27 نامه ** دادنامه شماره 1822 هیات عموم دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد چهار درصد سخت و زیان آور ***
447 90260 1398/05/16 نامه ** رسیدگی به درخواست اولیه متقاضیان در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور و خودداری از ارجاع متقاضیان به دفاتر نمایند ... ***