نامه های مربوط به بیمه بیکاری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 6
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
175 231777 1394/12/01 نامه ** ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی است. ***
176 231778 1394/12/01 نامه ** ارایه نامه عدم نیاز در کارهای با ماهیت دایم که در پایان قراردادکار ، بیکار می گردند الزامی است . ***
184 69933 1395/04/23 نامه ** مدت مرخصی استعلاجی طبق قانون کار جز سوابق کار و اشتغال بوده و واقع شدن این مدت در یکسال آخر قبل از بیکاری در صور ... ***
244 123210 1395/07/04 نامه ** در خصوص مراتب موجه بودن بیکاری بر اساس بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری ***
245 123210 1395/07/06 نامه ** در خصوص برقراری بیمه بیکاری به استناد بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری (جهات موجه تأخیر در ارائه درخواست بیمه بیک ... ***
288 204935 1395/11/02 نامه ** در خصوص بخشنامه شماره 20917 وزیر محترم جهاد کشاورزی به سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر توقف هرگون ... ***