نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 9
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
183 57747 1395/04/02 نامه ** رعایت مفاد آیین نامه مدیریت و ساماندهی درخواست های صنفی کارگری بر اساس مواد 26و27 قانون کار . ***
192 112181 1395/06/17 نامه ** نامه وزیر محترم در خصوص همکاری مشترک کارگران و کارفرمایان جهت رسیدن به حداکثر بهره وری در ارائه خدمات و .... ***
217 156126 1391/09/26 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 25 - دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیات های تشخیص صلاحیت کاندیداهای ... ***
219 165060 1391/10/09 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 27- دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیات های تشخیص موضوع ماده 22 ق ... ***
224 75476 1392/05/06 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 32 - دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ***
226 77461 1392/05/09 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 33 - دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های ص ... ***
265 184170 1395/10/01 نامه ** عضویت بازنشستگان در تشکل های کارگری و کارفرمایی خلاف مراد مقنن و روح حاکم بر فصل ششم قانون کار و فاقد مجوز قانو ... ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 46 - وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرای و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخ ... ***
409 146527 1397/07/25 نامه ** طراحی و استقرار سامانه جامع روابط کار ***