نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 8
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
183 57747 1395/04/02 نامه ** ***
192 112181 1395/06/17 نامه ** ***
217 156126 1391/09/26 دستورالعمل ** ***
219 165060 1391/10/09 دستورالعمل ** ***
224 75476 1392/05/06 دستورالعمل ** ***
226 77461 1392/05/09 دستورالعمل ** ***
265 184170 1395/10/01 نامه ** ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** ***