نامه های مربوط به تعطیلات و مرخصی ها در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 16
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
25 ** 96539 1392/06/10 نامه ** قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ( مرخصی زایمان یک قلو ودو قلو و مرخصی تشویقی پدران ) . ***
28 159371 1392/09/14 نامه ** مبنای محاسبه مزد مرخصی در هنگام اتمام قرارداد کار آخرین مزد و مزایای کارگر خواهد بود. ***
29 159126 1392/09/12 نامه ** چنانچه مبلغی از بابت مزد مرخصی در حین خدمت پرداخت شده باشد علی الحساب تلقی خواهد شد و در خاتمه قراردادکار ملاک ... ***
31 158168 1392/09/12 نامه ** ارسال حق بیمه دوران مرخصی استعلاجی از طرف کارفرما به سازمان تامین اجتماعی در زمره دعوای مراجع حل اختلاف خواهد ... ***
61 69688 1393/04/15 نامه ** استفاده از مرخصی تشویقی پدران در هنگام بدو تولد فرزند . ***
82 122503 1393/06/29 نامه ** چنانچه کارگر در بخش دولتی شاغل بوده و بیش از نه روز طبق قانون حاکم مرخصی ذخیره نموده است بعد از شمولیت قانون کا ... ***
91 179678 1393/09/25 نامه ** نحوه محاسبه ساعات حضور الزامی - ساعات کار موظفی - کارگر در هر شیفت - نحوه محاسبه مرخصی . ***
110 219136 1393/11/21 نامه ** مرخصی افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی تبدیل وضعیت پیدا کرده اند تا قبل از خصوصی شدن تابع قانون مزبور بوده و ... ***
133 242626 1393/12/23 نامه ** تلاقی مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق با ایام حبس اعطای مرخصی استحقاقی بیش از قانون کار مانعی ندارد در صورت تواف ... ***
134 243488 1393/12/24 نامه ** طریقه عمل کردن طبق ماده 17 آیین دادرسی کار و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب - نظر دیوان عالی ... ***