نامه های مربوط به تعطیلات و مرخصی ها در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 13
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
25 ** 96539 1392/06/10 نامه ** ***
28 159371 1392/09/14 نامه ** ***
29 159126 1392/09/12 نامه ** ***
31 158168 1392/09/12 نامه ** ***
61 69688 1393/04/15 نامه ** ***
82 122503 1393/06/29 نامه ** ***
91 179678 1393/09/25 نامه ** ***
110 219136 1393/11/21 نامه ** ***
133 242626 1393/12/23 نامه ** ***
134 243488 1393/12/24 نامه ** ***