نامه های مربوط به تعلیق قرارداد کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 9
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
52 36645 1393/02/31 نامه ** فسخ قراردادکار کارگر به دلیل محکومیت کیفری - مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار ***
116 227031 1393/12/03 نامه ** مفاد 2، 3و7 قانون کار در مورد کار تابع و قراردادهای کار و پیمانکاری . ***
144 27111 1394/02/20 نامه ** تبصره یک ماده 14 قانون کار مصوب سال 1384 مزایای پایان کار بابت مدت خدمت نظام وظیفه و شرکت داوطلبانه در جبهه . ***
158 113697 1394/06/15 نامه ** عنوان قراردادکار نمی تواند کارپذیر یا پیمانکار در ماهیت و نوع رابطه ایجاد شده تغییری ایجاد نماید و همچنین تعل ... ***
198 37025 1387/04/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 5 - سابقه کار کارگر با سایر ادله اثبات احراز شود. دعاوی بیمه نمودن کارگر ماده (148) قانون کار از ... ***
209 25138 1390/03/16 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 17- برداشت های متفاوی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف می ب ... ***
329 48830 1396/03/20 نامه ** یکی از ویژگی های تعلیق قراردادکار این است که پس از رفع حالت تعلیق قرارداد به حالت پیش از تعلیق بر می گردد در نتی ... ***
457 158329 1398/08/28 نامه ** دادنامه شماره 42 مورخ بیست و هشت فروردین سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به کار کارگران ... ***
457 158329 1398/08/28 نامه ** دادنامه شماره 42 مورخ بیست و هشت فروردین سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به کار کارگران ... ***