نامه های مربوط به جبران خسارت از هر قبیل، پرداخت مزایای پایان کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 7
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
28 159371 1392/09/14 نامه ** ***
63 68727 1393/04/14 نامه ** ***
132 242632 1393/12/23 نامه ** ***
285 203824 1395/10/28 نامه ** ***
326 40706 1396/03/06 نامه ** ***
342 56640 1396/03/29 نامه ** ***
385 228377 1396/11/18 نامه ** ***