نامه های مربوط به جبران خسارت از هر قبیل، پرداخت مزایای پایان کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 15
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
28 159371 1392/09/14 نامه ** مبنای محاسبه مزد مرخصی در هنگام اتمام قرارداد کار آخرین مزد و مزایای کارگر خواهد بود. ***
63 68727 1393/04/14 نامه ** بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مخابرات و عودت به کار آنان و پرداخت مزایای پایان کار . ***
132 242632 1393/12/23 نامه ** شرکت مخابرات و مزایای پایان کار کارکنان آن. ***
285 203824 1395/10/28 نامه ** در خصوص اینکگه چنانچه کارگر و کارفرما از طریق چک به کارگر، با یکدیگر تسویه حساب نمایند، تا زمانی که چک داده شده ... ***
326 40706 1396/03/06 نامه ** در خصوص انتقال سوابق قبلی کارکنان شرکت خدمات ماشین های اداری به شرکت تولیدی صنایه ماشین های اداری ایران به جه ... ***
342 56640 1396/03/29 نامه ** دادنامه های شماره 1347-1348-1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای 4و5 دستورالعمل شماره 17 روابط کار متض ... ***
385 228377 1396/11/18 نامه ** تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 920 مورخ بیست و یکم آذر ماه سال یک هزار و سیصدونود و شش ... ***
391 21571 1397/02/11 نامه ** دادنامه های هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به شماره های 725 و 726 در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار ک ... ***
403 128280 1397/07/03 نامه ** موسسه اعتباری کاسپین از ادغام تعاونی های منحله هشتگانه از جمله تعاونی منحله اعتباری فرشتگان موجودیت نیافته و ... ***
414 161097 1397/08/19 نامه ** دادنامه شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ما ... ***