نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
19 122911 1389/12/24 نامه ** جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی در سال 90 در مورد کارگران با قرارداد موقت(محدود) ***
26 ** 115636 1392/06/26 نامه ** افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی از 350000ریال به 500000ریال مصوب ..92/5/7 ***
27 15612 1392/09/10 نامه ** مطالبی در خصوص قراردادکار و تمدید ضمنی آن ، طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون کار و عیدی شاغلین در بخش دولتی . ***
32 163116 1392/09/19 نامه ** لغو محدویت ( صرفاً تا دو فرزند ) مقرر در قانون تنظیم خانواده . ***
38 ** 179679 1392/10/16 نامه ** افزایش هزینه مسکن از 9/10/92 به 200000ریال طبق مصوبه هیات زیران . ***
40 185695 1392/10/24 نامه ** در طول مدت ماموریت ساعاتی را که کارگر صرفاً برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی بوده و چنانچه بیش از ساعات قا ... ***
46 31998 1393/02/24 نامه ** برخورداری از حق اولاد بالای سن هجده سال طبق مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی . ***
47 35515 1393/02/30 نامه ** مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل قسمتی از مزد می باشد . ***
49 45134 1393/03/12 نامه ** در خصوص افزایش دستمزد خبازان . ***
55 52118 1393/03/21 نامه ** اعمال افزایشات مزدی مصوب شورای عالی کار بر مبلغ حق جذب و لحاظ نمودن تبعات مزدی الزامی نیست مگر عرف کارگاه باشد. ***