نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
177 15095 1395/01/31 نامه ** در خصوص وضعیت پرداخت رفاهیات شرکت مخابرات موضوع مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات . ***
180 48129 1395/03/19 نامه ** پرداخت رفاهیات مخابرات موضوع مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات و شرکت های تابعه پیرو نامه شماره 15 ... ***
185 68552 1395/04/21 نامه ** مزایای رفاهی و انگیزه ای شرکت مخابرات علاوه بر بندهای مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات مصوب ... ***
189 ** 106049 1395/06/10 نامه ** موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد به شخص کارگر و موضوع بند 3 ماده 48 قانون حمایت ا ... ***
197 28105 1395/03/22 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 3 - روش محاسبه مزد مرخصی ذخیره شده کارگران ( تمام پرداختی هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق م ... ***
229 ** 226447 1393/12/02 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 38 - در راستای اجرای مواد 13و 38 قانون کار و اجرای هر چه بهتر دستورالعمل شماره 36 ***
231 ** 176133 1392/10/09 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 36 - در اجرای ماده 38 و تبصره 1 ماده 49 قانون کار - منع تبعیض در پرداخت دستمزد و برقراری عدالت مزدی ... ***
252 152446 1395/08/11 نامه ** در خصوص اعمال ماده 39 و 64 قانون کار جهت کارگران شاغل در انجمن مراکز غیر انتفاعی آموزشی و توانبخشی معلولین شعبه خ ... ***
255 162556 1395/08/25 نامه ** در خصوص دادنامه شماره 127 سال 95 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مورخ سال 94 ... ***
256 165041 1395/08/29 نامه ** در خصوص افزایش هزینه مسکن به مبلغ 400000ریال ا زابتدای مهر ماه سال 1395 طبق مصوبه مورخ بیست و نهم آبان سال هزار و سیص ... ***