نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
270 71232 1390/07/26 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 20 -در خصوص دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 46 - وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرای و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخ ... ***
277 189050 1395/10/08 نامه ** چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویض به ادارات کل اجرایی و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر ... ***
281 ** 184583 1395/10/01 نامه ** در خصوص نحوه تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و نیز نحوه اجرای ماده 13 قانون کار با توجه ... ***
285 203824 1395/10/28 نامه ** در خصوص اینکگه چنانچه کارگر و کارفرما از طریق چک به کارگر، با یکدیگر تسویه حساب نمایند، تا زمانی که چک داده شده ... ***
293 210460 1395/11/09 نامه ** در خصوص تایید نظام طبقه بندی مشاغل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران اعلام می دارد با توجه به ماده 188 قانون کار ... ***
302 224652 1395/11/23 نامه ** نامه به شرکت مخابرات در تاکید ماده 5 آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره 1 ماده 49 قا ... ***
306 ** 228229 1395/11/27 نامه ** در اجرای ماده 97 آیین دادرسی کار مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در موارد مرتبط با ط ... ***
320 253994 1395/12/28 بخشنامه ** بخشنامه مزد سال یک هزار و سیصد و نود و شش ***
322 17760 1396/02/06 نامه ** رسیدگی به تمامی شکایات کارکنان دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد . تنها استثنا در این زمین ... ***