نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
325 32725 1396/02/25 نامه ** ارسال دستورالعمل اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به منظور برقراری سازش و حل و فصل اختلاف ... ***
327 44398 1396/03/10 نامه ** بر اساس ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی فرزندان بالای 18 سال کارگر اعم از پسر و دختر در صورتی که منحصر ... ***
331 51349 1396/03/22 نامه ** چنانچه در خصوص ساعات کار معلمان عرف و رویه خاصی در نظام آموزشی حاکم باشد که بر اساس آن معلمان کمتر از چهل و چهار ... ***
335 51748 1396/03/22 نامه ** چنانچه دین کارگر به کارفرما ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی باشد کارفرما در صورتی می تواند در مراجع حل اختلاف ... ***
336 51732 1396/03/22 نامه ** در صورت فقدان شرایط سه گانه مواد 86 قانون تامین اجتماعی و قطع کمک هزینه عائله مندی چنانچه یکی از شرایط قانونی مج ... ***
344 58311 1396/03/31 نامه ** نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی استان تهران در سال 1395 که حاوی اطلاعات مربوط به مت ... ***
345 67079 1396/04/15 نامه ** رعیات دستورالعمل ها و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور در خصوص میزان دستمز مسیولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کا ... ***
349 74003 1396/04/25 نامه ** با توجه به ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هر گونه ارتقا یا جابجایی شغلی با لحاظ تبصره های 1 و 2 ای ... ***
366 112827 1396/06/14 نامه ** در خصوص برنامه واگذاری فعالیت ها و خدمات و تفویض اختیارات طبقه بندی مشاغل ***
373 140196 1396/07/24 نامه ** ابطال نامه شماره 194093 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طبق رای هیات عمومی دیوان عد ... ***