نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
380 181274 1396/09/21 نامه ** دادنامه شماره 2327 شعبه 62 دیوان عدالت اداری در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه شماره 12118 اداره کل رو ... ***
381 ** 128118 1396/07/05 نامه ** اعلام تاریخ پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کارگزاران مخابرات روستایی ایران ***
383 200291 1396/10/16 نامه ** رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 826 در خصوص ابطال نامه های شماره 103436 مورخ دوم شهریور سال نود و سه و شما ... ***
390 8252 1397/01/26 نامه ** بخشنامه مزد ***
393 64202 1397/04/06 نامه ** اعلام مجدد ابطال دستورالعمل های شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره 3 روابط کار مفاد نامه شماره 184583 مورخ یکم دی ماه سال ... ***
396 195981 1395/10/18 نامه ** علیرغم ابطال دستورالعمل های شماره 36 و 38 روابط کار با توجه به دستورالعمل شماره 61429 مورخ نوزدهم مهر سال هشتاد و س ... ***
397 112738 1397/06/11 نامه ** دادنامه شماره 9709970906010108 مورخ سی و یک تیر ماه سالو نود و هفت کمیسیون تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت ا ... ***
402 124348 1397/06/27 نامه ** مراجع حل اختلاف در قرارهای صادره با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات نظر کارشناسی دفتر مشاوره فنی مجری طرح را ... ***
417 179922 1397/09/17 نامه ** دادنامه شماره 9709970906010180 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید ماده 6 دستورالعمل ... ***
423 221235 1397/11/07 نامه ** واگذاری نظارت و رسیدگی به امور مربوط به شرکت های خدماتی پشتیبانی به اداره کل روابط کار ***