نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
432 265638 1397/12/28 نامه ** بخشنامه دستمزد سال 98 ***
434 981458 1398/01/26 نامه ** جدول مزد شرکت های خدماتی، پشتیبانی نیروی انسانی در سال 1398 جهت رعایت شرکت های خدماتی ***
435 24339 1398/02/16 نامه ** تصویب نامه شماره 13280 ت 56333 ه مورخ دهم اردیبهشت هیات محترم وزیران در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قا ... ***
437 2430 1398/01/17 نامه ** دادنامه های شماره 2038 مورخ شانزده بهمن سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 112255 ... ***
442 24239 1398/02/16 نامه ** تصویب نامه شماره 13280 ت 56333 ه هیات محترم وزیران در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به موج ... ***
447 90260 1398/05/16 نامه ** رسیدگی به درخواست اولیه متقاضیان در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور و خودداری از ارجاع متقاضیان به دفاتر نمایند ... ***
448 100087 1398/06/03 نامه ** با عنایت به دادنامه 186 هیات همومی دیوان عدالت اداری عبارت مزد ثبت در سط آخر نامه شماره 142438 به عبارت مزد اصلاح ... ***
456 140834 1398/08/01 نامه ** ماخذ محاسبه مطالبات مزدی نظیر مزایای قانونی پایان کار صرف نظر از این که کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل یا ف ... ***
472 79843 1399/01/26 نامه ** بخشنامه مزد سال 99 - دستمزد ***
474 48692 1399/03/31 نامه ** بخشنامه مزدی پیرو بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ بیست و شش فروردین نود و نه ***