نامه های مربوط به خاتمه قرارداد کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 36
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
10 104581 1388/10/15 آیین نامه ** مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها،‌موضوع تبصره (2) ماد ... ***
42 211620 1392/12/03 نامه ** تفاوت قایل شدن بین ترک کار و غیبت و عدم پرداخت حق سنوات در صورت ترک کار کارگر(حق سنوات پرداختی علی الحساب ). ***
43 221029 1392/12/13 نامه ** اعمال مفاد آیین نامه انضباطی کار پیمان دهنده توسط پیمانکاران ***
45 730 1393/01/10 نامه ** پرداخت مزایای پایان کار بر اساس آخرین حقوق ( به استثنای حق جذب ) مگر عرف کارگاه باشد. ***
56 50123 1393/03/21 نامه ** مبنای محاسبه مزایای پایان کار طبق ماده 24 قانون کار آخرین حقوق پرداختی می باشد. ***
58 51652 1393/03/21 نامه ** تمام وجوهی که برای ترمیم مزد به استثناء حق جذب به کارگر پرداخت می شود مبنای محاسبه مزایای پایان کار و مزد مرخص ... ***
69 225384 1392/12/19 نامه ** شامل نشدن مزایای پایان کار به کارگران دارای قرارداد مدت موقت کمتر از یکسال که تاریخ خاتمه قراردادشان بعد از ت ... ***
71 83996 1393/05/04 نامه ** عدم پرداخت مزایای پایان کار به کارگران دارای قراردادکار مدت موقت کمتر از یکسال قانون رفع برخی از موانع تولید ... ***
74 84358 1393/05/04 نامه ** پرداخت مزایای پایان کار تا بیست دی ماه، یک هزار و سیصدو نودو دو به کارگران قراردادی که طبق قانون برخی از موانع ... ***
81 123328 1393/06/30 نامه ** گنجاندن حق استعفا در قراردادکار مدت موقت صحیح می باشد، در صورت ادامه کار کارگر بعد از اتمام قراردادکار تمدید ... ***