نامه های مربوط به خاتمه قرارداد کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 35
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
10 104581 1388/10/15 آیین نامه ** ***
42 211620 1392/12/03 نامه ** ***
43 221029 1392/12/13 نامه ** ***
45 730 1393/01/10 نامه ** ***
56 50123 1393/03/21 نامه ** ***
58 51652 1393/03/21 نامه ** ***
69 225384 1392/12/19 نامه ** ***
71 83996 1393/05/04 نامه ** ***
74 84358 1393/05/04 نامه ** ***
81 123328 1393/06/30 نامه ** ***