نامه های مربوط به خاتمه قرارداد کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 36
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
86 133053 1395/07/14 نامه ** با عنایت به اصل استصحاب قرارداد شفاهی بعد از یک دوره قراردادکار مدت موقت برای یک دور تمدید ضمنی و بیش از یک دور ... ***
100 206567 1395/11/05 نامه ** پرداخت مزایای پایان کار مستخدمین شهرداری ها که مشمول قانون استخدامی شهرداری ها هستند بر اساس قانون شهرداری ها ... ***
101 207574 1393/11/06 نامه ** پرداخت مزایای پایان کار به اشخاصی که طی مدت بیش از یکسال کار کرده اند و تصفیه حساب نموده اند در آخرین قراردادکا ... ***
108 212911 1393/11/13 نامه ** کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی و نه الزامی دارد . ***
124 232877 1393/12/10 نامه ** به استناد ماده 21 قانون کار عضویت کارگر به عنوان نماینده کارگر نمی تواند مانع از قطع رابطه کاری و یا لزوم صدور ر ... ***
129 ** 235755 1393/12/13 نامه ** نصب و عزل مسولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه نیز به آن اشاره شده است بنابراین م ... ***
132 242632 1393/12/23 نامه ** شرکت مخابرات و مزایای پایان کار کارکنان آن. ***
147 35044 1394/03/31 نامه ** عرف و روال در پرداخت افزایشات مزدی به مزد سنوات و ماده 26 قانون کار و اعمال آن ***
179 43399 1395/03/10 نامه ** محاسبه پایه سنوات کارگران مشمول قانون کار- طبق بخشنامه مزدی سال 95 .البته محاسبه پایه سنوات کارگرانی که تا پایا ... ***
183 57747 1395/04/02 نامه ** رعایت مفاد آیین نامه مدیریت و ساماندهی درخواست های صنفی کارگری بر اساس مواد 26و27 قانون کار . ***