نامه های مربوط به خدمات رفاهی کارگران در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 29
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
195 ** 37023 1387/04/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 4 و نامه پیوستی آن - دعاوی مربوط به ماده (148 ) قانون کار ( حضورر نماینده سازمان تامین اجتماعی ، ا ... ***
242 ** 121869 1390/11/15 دستورالعمل ** دستورالعمل اداری - جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه برای کلیه واحدهای تابع ... ***
251 147502 1395/08/08 نامه ** نامه معاون محترم فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص خلاء بیمه ای ***
255 162556 1395/08/25 نامه ** در خصوص دادنامه شماره 127 سال 95 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مورخ سال 94 ... ***
266 178414 1395/09/22 نامه ** رسیدگی به چهاردرصد نرخ حق بیمه سخت و زیان آور در صلاحیت مراجع حل اختلاف می باشد ***
279 190384 1395/10/15 نامه ** طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی د ... ***
280 ** 183684 1393/10/03 دستورالعمل ** دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار در جهت حسن اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی ***
282 200477 1395/10/25 نامه ** دادنامه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت دقیق دستورالعمل اداری ماده 148 قا ... ***
283 202616 1395/10/27 نامه ** اصلاح ماده 14 دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار مصوب بیست و شش اردیبهشت سال نود و پنج مقام عالی وزارت ***
286 190384 1395/10/11 نامه ** بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 91 10 مورخ چهارده آذر ماه سال نود و پنج با موضوع طرح دعوا به طر ... ***