نامه های مربوط به خدمات رفاهی کارگران در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 29
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
295 217539 1395/11/13 نامه ** چنانچه کارگر با دریافت مزایای پایان کار بیش از استحقاق قانونی با کارفرما توافق نماید که از محل مازاد مزایای در ... ***
297 216890 1395/11/12 نامه ** لایحه دفاعیه اداره کل روابط کار وزارت متبوع در خصوص پرونده شماره 95998901902010 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری مربوط ... ***
303 226189 1395/11/25 نامه ** با توجه به ابطال دستورالعمل شماره 38 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران می توانند 4 درصد حق بیمه مشاغل س ... ***
323 35244 1396/02/30 نامه ** در خصوص ماده 24 دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار ***
368 203027 1391/12/09 نامه ** چنانچه کارگر مشمول قانون کار بیمه شده صندوق بیمه ای دیگری غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد نظر به اینکه موضوع د ... ***
371 203037 1391/12/09 نامه ** چنانچه کارگر مشمول قانون کار بیمه شده صندوق بیمه ای دیگری غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد نظر به اینکه موضوع د ... ***
387 238609 1396/12/05 نامه ** رسیدگی در خصوص ادعای احتساب سابقه بیمه ای کارگران دکل بند بر اساس شرایط مقرر در آیین دادرسی کار در مراجع حل اخت ... ***
451 177309 1398/06/31 نامه ** دادنامه شماره 791 مورخ هجدهم تیر سال 98 در خصوص پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی است و کارفرم ... ***
455 140153 1398/08/01 نامه ** رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی صالح بودن هیات های حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف در خصوص واریز ... ***