نامه های مربوط به دیوان عدالت اداری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 50
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
168 197562 1394/10/14 نامه ** مراجع حل اختلاف کار مکلف به تبعیت از رویه دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن آرا هیاتهای تشخیص در دیوا ... ***
173 229128 1394/11/26 نامه ** مرجع صالح برای تفسیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری- قضات دیوان و رویه قضایی دیوان مزبور می باش ... ***
261 154181 1395/08/15 نامه ** نصب برنامه نرم افزاری پرونده هایی که از دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات هم عرض ارسال می گردد جهت مشخص شدن ... ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 46 - وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرای و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخ ... ***
279 190384 1395/10/15 نامه ** طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تامین اجتماعی د ... ***
337 2972 1396/01/16 نامه ** در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی در فرآیند اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تار ... ***
339 52561 1396/03/23 نامه ** تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 47392 به شماره دادنامه 50 با موضوع ابطال بندهای 3 و4 بخشنامه شماره 7 ... ***
343 58468 1396/03/31 نامه ** دادنامه شماره 30 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید دستورالعمل شماره 43 روابط ... ***
359 102919 1396/06/02 نامه ** به استناد ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 مراجه حل اختلاف کار مکلف هستند تا از آر ... ***
360 107575 1396/06/07 نامه ** ارا هیات عمومی دیوان و هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید و یا ابطال برخی از ... ***