نامه های مربوط به دیوان عدالت اداری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 50
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
361 109534 1396/06/11 نامه ** تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیا ... ***
367 109850 1396/06/11 نامه ** به استناد ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مراجع حل اختلاف کار مکلف به تبعیت از آرای ... ***
370 125062 1396/07/02 نامه ** آرا هیات عمومی و هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و شعبه شصت و دوم دیوان عدالت اداری در خص ... ***
380 181274 1396/09/21 نامه ** دادنامه شماره 2327 شعبه 62 دیوان عدالت اداری در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه شماره 12118 اداره کل رو ... ***
394 66864 1397/04/11 نامه ** به استناد دادنامه شماره 1772 مورخ سوم مهر سال نود و پنج صادره از شعبه 18 دیوان عدالت اداری و ماده 63 قانون تشکیلات و ... ***
413 1570 1397/08/12 نامه ** تایید ده فقره از نامه های اداره کل روابط کار وزارت متبوع توسط هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت ... ***
416 161034 1397/08/19 نامه ** آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای آن توسط مراجع حل اختلاف کار ***
418 203313 1397/10/15 نامه ** دادنامه شماره 1749 و 1750 مورخ پانزدهم آبان سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 شماره 4345 ... ***
437 2430 1398/01/17 نامه ** دادنامه های شماره 2038 مورخ شانزده بهمن سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 112255 ... ***
438 9575 1398/01/26 نامه ** دادنامه شماره 1749 و 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 سال نود و پنج اداره کل روا ... ***