نامه های مربوط به دیوان عدالت اداری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 50
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
439 46600 1398/03/19 نامه ** دادنامه شماره 1822 مورخ سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی ب ... ***
441 60000 1398/04/09 نامه ** لزوم رعایت قوانین آمره از جمله مواعد و فرجه های قانونی مصرح در متون قوانین حقوقی و کیفری نسبت به دادنامه ها اب ... ***
444 42727 1398/03/11 نامه ** نامه شماره 39142 مدیر کل محترم حقوقی به همراه دادنامه شماره 9709970906101431 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان ع ... ***
445 256597 1397/12/20 نامه ** ابلاغ رای شماره 1749 و 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 42458 سال 95 مدیر کل روابط کار ... ***
446 263298 1397/12/27 نامه ** دادنامه شماره 1822 هیات عموم دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد چهار درصد سخت و زیان آور ***
447 90260 1398/05/16 نامه ** رسیدگی به درخواست اولیه متقاضیان در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور و خودداری از ارجاع متقاضیان به دفاتر نمایند ... ***
450 105936 1398/06/11 نامه ** رای شماره 199 مورخ هفدهم اردیبهشت سال نود وهشت مبنی بر اینکه اعضای هیات ها وکمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون ... ***
451 177309 1398/06/31 نامه ** دادنامه شماره 791 مورخ هجدهم تیر سال 98 در خصوص پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی است و کارفرم ... ***
452 124725 1398/07/09 نامه ** الزام ادارات متبوع به درج شماره 16 رقمی پرونده شماره بایگانی و ذکر نام صحیح شعبه مربوطه و دقت در درج مشخصات هر ... ***
454 130133 1398/07/16 نامه ** رای شماره 910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان اعمال ماده 12 قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها ... ***