نامه های مربوط به شرایط کار زنان در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 12
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
54 ** 49517 1393/03/19 نامه ** ممنوع بودن اخراج کارگران زن پس از مرخصی زایمان - تا پایان دو سالگی کودک . ***
78 100697 1393/05/28 نامه ** ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جز در مواردی که در خود قانون استثنا شده است در خصوص مشمولان قانون کار الزام ... ***
97 180937 1393/09/26 نامه ** اخراج مادران در زمان مدت بارداری نیز ممنوع می باشد . ***
105 209315 1393/11/08 نامه ** به استناد تبصره 2ماده 76 قانون کار و بر مبنایی که در ماده 67 قانون تامین اجتماعی تعییین شده است پرداخت کمک باردار ... ***
109 219722 1393/11/21 نامه ** از هنگام وقوع بارداری تا پایان دو سالگی کودک مادران از امنیت شغلی برخوردار هستن و کارفرمایان حق اخراج آنان را ... ***
118 228167 1393/12/04 نامه ** حفظ امنیت شغلی کارگران زن -درصورت تعطیلی کارگاه طبق قواعد عام عمل خواهد شد و چنانچه کارگر زن با توافق قطع رابط ... ***
172 222041 1394/11/17 نامه ** عدم برقراری بیمه بیکاری مادران شیرده علی رغم داشتن رای مراجع حل اختلاف . ***
190 107624 1395/06/13 نامه ** تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی 1-مادرانی که دور کار هستند نیز مش ... ***
278 131327 1395/07/14 نامه ** کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص ***
363 122155 1396/06/29 نامه ** مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای دو فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت در روز می باشد . ***