نامه های مربوط به شرایط کار زنان در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 12
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
375 155597 1396/08/14 نامه ** دادنامه شماره 482 مورخ بیست و چهار مرداد سال یکهزار و سیصد و نود و شش هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ... ***
459 163006 1398/09/05 نامه ** دادنامه شماره 1306 مورخ بیست و شش شهریور سال نود و هشت در خصوص مبنی بر عدم حضور مستخدم در زمان مرخصی و ذخیره نشدن ... ***