نامه های مربوط به شورای عالی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 2
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
432 265638 1397/12/28 نامه ** بخشنامه دستمزد سال 98 ***
472 79843 1399/01/26 نامه ** بخشنامه مزد سال 99 - دستمزد ***