نامه های مربوط به قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 29
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
14 129716 1389/01/17 نامه ** رسیدگی به اختلافات مربوطه به نوع کار، یا حرفه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستند به ماده 157 قانون کار می باش ... ***
27 15612 1392/09/10 نامه ** مطالبی در خصوص قراردادکار و تمدید ضمنی آن ، طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون کار و عیدی شاغلین در بخش دولتی . ***
30 158219 1392/09/12 نامه ** تمدید ضمن قراردادکار برای یک دوره می باشد و بیش از یک دوره کارگر دائمی تلقی می شود با شرایط خاص که در نامه فوق ا ... ***
94 119821 1393/06/24 نامه ** تمییز قراردادهای کار موضوع قانون کار از سایر قراردادهای مشابه ( قراردادپیمانکاری و سایر متعهد به نتیجه می باش ... ***
116 227031 1393/12/03 نامه ** مفاد 2، 3و7 قانون کار در مورد کار تابع و قراردادهای کار و پیمانکاری . ***
119 228495 1393/12/04 نامه ** در تمام مواردی که که مالکیت کارگاه اعم از عین یا منفعت به ثالث منتقل می گردد -اعم از اینکه به اختیار کارفرما با ... ***
140 600 1394/01/09 نامه ** مشمولان نظام وظیفه طبق ماده 62 قانن خدمت وظیفه عمومی وبند ج ماده 9 قانونکار نمی توانند مشغول به کار شوند. ***
152 71544 1394/04/21 نامه ** پیمان دهنده ای که خلاف ماده 13 عمل نماید هیچ ارتباطی با صدور دستور توقیف مطالبات یا ضمانت های پیمان کار ندارد. ***
198 37025 1387/04/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 5 - سابقه کار کارگر با سایر ادله اثبات احراز شود. دعاوی بیمه نمودن کارگر ماده (148) قانون کار از ... ***
203 94647 1388/09/21 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 11 - نحوه تنظیم قرارداد کار و بند های آن . با صدور دستورالعمل شماره 41 ، این دستورالعمل منسوخ شده ... ***