نامه های مربوط به مدت در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 10
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
40 185695 1392/10/24 نامه ** در طول مدت ماموریت ساعاتی را که کارگر صرفاً برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی بوده و چنانچه بیش از ساعات قا ... ***
65 74453 1393/04/21 نامه ** روش محاسبه مزد اضافه کاری در روز جمعه . ***
90 160348 1393/08/27 نامه ** پاسخ استعلام 1- استرداد دعوا2- اسناد ارائه شده توسط کارگردر خصوص مواقعی که از نظر عقلی امکان دسترسی کارگر به اصو ... ***
98 204194 1393/11/01 نامه ** محاسبه نشدن مزد اضافه کاری در پرداخت حق سنوات ( صرفا مزد موضوع ماده 35 قانون کار ). ***
115 226443 1393/12/02 نامه ** رانندگان به اقتضای شغل آنان حمل بار یا مسافر از مبدا تا مقصد هستند مشمول مزایای ماموریت نخواهند بود مگر عرف ب ... ***
149 57941 1394/04/01 نامه ** در صورت پرداخت مزد اضافه کاری بدون انجام اضافه کاری جزمزد ثابت محسوب شده و در مزایای پایان کار اعمال می گرددول ... ***
184 69933 1395/04/23 نامه ** مدت مرخصی استعلاجی طبق قانون کار جز سوابق کار و اشتغال بوده و واقع شدن این مدت در یکسال آخر قبل از بیکاری در صور ... ***
214 128776 1390/11/19 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 22- در خصوص نوبت کاری موضوع مواد 55 و 56 قانون کار و روش محاسبه درصدهای مربوطه . ***
231 ** 176133 1392/10/09 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 36 - در اجرای ماده 38 و تبصره 1 ماده 49 قانون کار - منع تبعیض در پرداخت دستمزد و برقراری عدالت مزدی ... ***
356 87874 1396/05/12 نامه ** در خصوص تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما و روش تعیین ساعات کار قانونی کارگر و اضافه کاری کارگر ***