نامه های مربوط به مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 4
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
211 43288 1390/05/10 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 19 - اهمیت قراردادهای جمعی کار و نقشی که پیمان های دسته جمعی کار در تنظیم روابط کار ایفا می نما ... ***
236 128887 1395/07/05 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 43 - تفویض اختیار تایید پیمان های دسته جمعی کار به ادارات کل اجرایی کشور ( وزارت تعاون،کار ورفا ... ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 46 - وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرای و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخ ... ***
343 58468 1396/03/31 نامه ** دادنامه شماره 30 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید دستورالعمل شماره 43 روابط ... ***