نامه های مربوط به مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 4
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
211 43288 1390/05/10 دستورالعمل ** ***
236 128887 1395/07/05 دستورالعمل ** ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** ***
343 58468 1396/03/31 نامه ** ***