نامه های مربوط به مراجع حل اختلاف در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 213
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
33 165120 1392/09/23 نامه ** استرداد مبالغ دریافتی کارگر از کارفرما در نتیجه اجرای رای قطعی مراجع حل اختلافی که در دیوان عدالت اداری نقض شد ... ***
66 ** 73352 1393/04/19 نامه ** حق اعتراض کارگر به عدم اجرای رای کمیته سخت و زیان آور و عنوان شغلی از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ... ***
76 86343 1393/05/06 نامه ** لازم الاجرا بودن آرای صادره از مراجع حل اختلاف توسط سازمان تامین اجتماعی - حق شکایت به دیوان توسط ذینفع . ***
89 152495 1393/08/15 نامه ** شمولیت قانون کار بر دهیاری هاو طریقه عملکردمراجع حل اختلاف . ***
90 160348 1393/08/27 نامه ** پاسخ استعلام 1- استرداد دعوا2- اسناد ارائه شده توسط کارگردر خصوص مواقعی که از نظر عقلی امکان دسترسی کارگر به اصو ... ***
93 167136 1393/09/05 نامه ** اسناد سفید امضا در اجرای دقیق دستورالعمل شماره 35 . ***
130 242253 1393/12/23 نامه ** امکان عضویت کارگر بازنشسته ای که در جایی شاغل نیست به هیچ وجه در هیات های تشخیص و حل اختلاف امکان ندارد . ***
131 242496 1393/12/23 نامه ** وظایف حوزه روابط کار و جبران خدمت و دادرسی به دلیل ماهیت حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد . ***
143 26786 1394/02/20 نامه ** طبق ماده 165 قانون کار در صورت صدور رای در هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار و عدم تمایل کارگر جهت ادامه کار با ... ***
151 51498 1394/03/23 نامه ** در صورت همزمان جلسات مرجع حل اختلاف کار و مرجع حل اختلاف مالیاتی ، اولویت با مرجع حل اختلاف کار می باشد ***