نامه های مربوط به مراجع حل اختلاف در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 208
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
436 45748 1398/03/18 نامه ** به استناد ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 83 چنان چه مقررات استخدامی کارکنان سازمان مذکور به تصوی ... ***
437 2430 1398/01/17 نامه ** دادنامه های شماره 2038 مورخ شانزده بهمن سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 112255 ... ***
438 9575 1398/01/26 نامه ** دادنامه شماره 1749 و 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 سال نود و پنج اداره کل روا ... ***
439 46600 1398/03/19 نامه ** دادنامه شماره 1822 مورخ سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی ب ... ***
440 6529 1398/01/22 نامه ** الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار ***
441 60000 1398/04/09 نامه ** لزوم رعایت قوانین آمره از جمله مواعد و فرجه های قانونی مصرح در متون قوانین حقوقی و کیفری نسبت به دادنامه ها اب ... ***
442 24239 1398/02/16 نامه ** تصویب نامه شماره 13280 ت 56333 ه هیات محترم وزیران در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به موج ... ***
443 24399 1398/02/16 نامه ** پست الکترونکی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع به آدرس شرح نامه جهت ارایه نظرات پیشنهادی ***
445 256597 1397/12/20 نامه ** ابلاغ رای شماره 1749 و 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 42458 سال 95 مدیر کل روابط کار ... ***
446 263298 1397/12/27 نامه ** دادنامه شماره 1822 هیات عموم دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد چهار درصد سخت و زیان آور ***