نامه های مربوط به مراجع حل اختلاف در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 208
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
218 161088 1391/10/03 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 26 - رسیدگی به دعاوی کار تابع ناشی از قانون کار در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. ***
220 171359 1391/10/18 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 28 - ایجاد وحدت رویه در خصوص حدود رسیدگی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در بین کارشناسان . ***
227 175906 1392/10/08 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 34 - دستورالعمل استاندارد سازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار . ***
228 85701 1393/05/05 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 37 - ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار - تنظیم و تدوین نمونه برگ های رسیدگی موضوع ماده مزبو ... ***
230 175996 1392/10/01 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 35 - ایجاد وحدت رویه در خصوص پذیرش اسناد سفید امضا در مراجع حل اختلاف که یکی از ادله اثبات دعوا ... ***
232 ** 233382 1393/12/11 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 39 - اجرای تبصره ماده 8 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره ماده 7 آیین نامه انتخاب اع ... ***
234 ** 118735 1394/06/21 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 42 - صدور اعتبارنامه های اعضای مراجع حل اختلاف به استناد تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای ه ... ***
237 169294 1394/09/01 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 44 - اختصاص شعباتی از هیات های تشخیص و حل اختلاف جهت طرح دعاوی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری ... ***
238 189770 1394/10/01 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 45 - ایجاد وحدت رویه واحد در رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات از جمله مساجد و اماکن مذه ... ***
239 ** 23778 1387/03/11 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 1 - دستورالعمل مسابقه رای برتر ***