نامه های مربوط به مراجع حل اختلاف در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 208
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
261 154181 1395/08/15 نامه ** نصب برنامه نرم افزاری پرونده هایی که از دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات هم عرض ارسال می گردد جهت مشخص شدن ... ***
264 174496 1395/09/16 نامه ** عدم شمول قانون کار در مورد کارکنان حوزه های علمیه خواهران ***
266 178414 1395/09/22 نامه ** رسیدگی به چهاردرصد نرخ حق بیمه سخت و زیان آور در صلاحیت مراجع حل اختلاف می باشد ***
268 184313 1395/10/01 نامه ** در صورت اقامه دعوا توسط کارفرما و اثبات ایشان مبنی بر مدیون بودن کارگر به سبب رابطه کارگری و کارفرمایی مراجع ح ... ***
269 183025 1395/09/30 نامه ** نقل و انقال و جابجایی کارکنان بانک ها با توجه به عرف بانک ها می باشد و مغایرتی با قانون کار ندارد ***
271 185519 1395/10/04 نامه ** برگزاری جلسات هیات حل اختلاف در ساعات اداری ***
272 183624 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 46 - وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرای و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخ ... ***
273 183622 1395/09/30 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 47 - چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف ***
274 192303 1395/10/12 نامه ** انخاب آقای دکتر عباس گرگی به عنوان مشاور مقام عالی وزارت در امور ساماندهی و استقرار فرایند جدید رسیدگی به دعاو ... ***
275 ** 188802 1395/10/07 نامه ** در اجرای ماده 4 دستورالعمل شماره 46 و ماده 2 دستورالعمل شماره 47 مدیران کل مکلفند قبل از صدور اعتبار نامه نمایندگ ... ***