نامه های مربوط به مشمولین قانون کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 87
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
1 71034 1387/07/23 نامه ** بکارگیری افراد در سازمان حسابرسی در دو نوع ثابت و موقت خواهد بود و چنانچه خارج از دو نوع، فردی بکار گرفته شود ا ... ***
2 100639 1387/10/21 نامه ** دوره کارورزی یک دوره آموزش عملی دانش آموختگان بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارورزان و کارفرمایان برقرا ... ***
3 131219 1387/12/10 نامه ** شمول یا عدم شمول قانون کار به استناد مواد 1، 5 و188 قانون کار . ***
4 131217 1387/12/10 نامه ** هر رابطه کار تابع مشمول قانون کار است مگر آن که مشمول مقررات استخدامی خاص بوده و یا به موجب قانون یا مقررات مصو ... ***
5 34843 1388/04/08 نامه ** عدم شمول قانون کاردر خصوص افرادی که با قراردادکار معین برای مدت موقت در دستگاه های اجرایی به کار اشتغال دارند. ***
6 40996 1388/04/28 نامه ** عدم شمول قانون کار و تامین اجتماعی در خصوص خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه اتحادیه ها و مجامع صنفی . ***
7 86049 1388/08/23 نامه ** شمول قانون کار و تامین اجتماعی برای معلمان حق التدریس مدارس دولتی ***
8 ** 86679 1388/08/24 نامه ** عدم صدور رای بر حق بیمه قبل از قانون کار فعلی مصوب14/12/69 توسط مراجع حل اختلاف ***
9 80637 1388/09/08 نامه ** کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده مشمول ... ***
11 ** 104486 1388/10/16 نامه ** عدم شمول تامین اجتماعی واحدهای پذیرنده کارورزان در طرح کارورزی دانش آموختگان . ***