نامه های مربوط به مشمولین قانون کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 87
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
57 55817 1393/03/27 نامه ** امین اموال مشمول قانون کار نخواهد بود. ***
59 57065 1393/03/31 نامه ** مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارکنان دستگاه های اجرایی با آن دستگاه ها در ارتباط با دعاوی و مطالبات زمان حاکم ... ***
67 76668 1393/04/23 نامه ** به کا رگماردن زندانیان به کار باید قانون کار رعایت گردد. ***
72 84766 1393/05/05 نامه ** دهیاری ها مشمول قانون کار می باشند. ***
77 91744 1393/05/18 نامه ** شرایط شمولیت قانون کار بر کارکنان دستگا ههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری. ***
80 117593 1393/06/22 نامه ** شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی از عناصر و ارکان کار تابع می باشد و صرف تعلق وسیله نقل ... ***
88 145721 1393/08/03 نامه ** ممنوعیت به کارگیری مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی . ***
92 183988 1393/10/03 نامه ** شمولیت قانون کار بر اساس مواد 2، 3، 4 و 5 قانون کار بعهده مراجع می باشد . ***
99 204311 1393/11/01 نامه ** تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس. ***
111 220519 1393/11/25 نامه ** تشخیص شمول قانون کار از جمله مسائل ماهوی و موضوعی بوده و مستلزم بررسی دقیق مدارک توسط مرجع رسیدگی کننده می باش ... ***