نامه های مربوط به مشمولین قانون کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 87
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
120 124700 1393/12/05 نامه ** بخشنامه شماره 134700مورخ پنجم بهمن ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تبد ... ***
122 232812 1393/12/10 نامه ** ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا، تاریخ تقدیم دادخواست است. و دعوای مربوط به سال هایی که بانک ها مشمول قا ... ***
125 232402 1393/12/10 نامه ** کارکنان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به استناد ماده 188 قانون کار و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهو ... ***
126 235818 1393/12/13 نامه ** کار تابع مستند به مواد 2،3 و5 قانون کار . ***
136 245748 1393/12/26 نامه ** کارکنان سازمان نظام دامپزشکی مشمول قانون کار هستند مگر مدارکی دال بر خروج از دایره شمول قانون کار ارائه دهند . ***
145 30455 1394/02/24 نامه ** مخابرات و کارگران و کارگزاران آن و قوانین حاکم بر آن . ***
146 31627 1394/02/27 نامه ** جمعیت هلال احمر و کارکنان آن و شرایط استخدامی آنان . ***
167 185176 1394/09/24 نامه ** دادنامه شماره 246 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید نامه شماره 90899 اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی ... ***
169 216950 1394/11/11 نامه ** عدم شمول قانون کار در مورد کارمندان دارای قراردادکار معین یا ساعتی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری م ... ***
170 ** 218704 1394/11/12 نامه ** تاکید بر عدم شمول مقررات قانون کار در مورد نهادهای انقلابی . ***