نامه های مربوط به مقررارت متفرقه در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 8
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
107 210472 1393/11/11 نامه ** اشخاص حقوقی از مصادیق کارگاه های خانوادگی موضوع ماده 188 قانون کار خارج هستند ***
113 220970 1393/11/25 نامه ** حذف مواد 56، 58و66 از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار . ***
125 232402 1393/12/10 نامه ** کارکنان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به استناد ماده 188 قانون کار و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهو ... ***
193 113293 1395/06/20 بخشنامه ** بخشنامه وزیر محترم در خصوص روند جهانی سازی و کوتاه شدن طول موج های نوآوری همراه با سیاست های خصوصی سازی و برنام ... ***
222 187779 1391/11/15 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 30 - نحوه پرداخت کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتم ... ***
225 185877 1391/11/12 دستورالعمل ** دستورالعمل شماره 29 - رسیدگی و اجرای طرححهای اصلاحی ساختار اقتصادی . ***
260 157295 1395/08/18 نامه ** مجاز بودن کارگر بعد از بازنشستگی به ارایه دادخواست به مراجع حل اختلاف پس از واریز 4 درصد سخت و زیان آور توسط خو ... ***
476 42509 1399/03/31 نامه ** آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تاسیس واداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب بیست و یک اردیب ... ***