نامه های مربوط به کارآموز و مراکز کارآموزی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 1
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
314 246739 1395/12/19 نامه ** در خصوص شولیت قانون کار با امعان نظر به مفاد دستورالعمل آموزش به روش استاد-شاگردی نوین موضوع ابلاغ شماره 98735 و ... ***