نامه های مربوط به کلیات حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 2
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
194 ** 116480 1395/06/24 نامه ** در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج ... ***
303 226189 1395/11/25 نامه ** با توجه به ابطال دستورالعمل شماره 38 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران می توانند 4 درصد حق بیمه مشاغل س ... ***