نمایش نامهشماره : 100639
تاریخ : 1387/10/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل توسعه اشتغال - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دوره کارورزی یک دوره آموزش عملی دانش آموختگان بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارورزان و کارفرمایان برقرار نمیباشد.1/11/87
توضیحات :
توضیح ندارد!