نمایش نامهشماره : 113637
تاریخ : 1387/10/25
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 7 - ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف و تسهیل در امر دادرسی در جهت مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی
توضیحات :
توضیح ندارد!