نمایش نامهشماره : 131217
تاریخ : 1387/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
هر رابطه کار تابع مشمول قانون کار است مگر آن که مشمول مقررات استخدامی خاص بوده و یا به موجب قانون یا مقررات مصوب مرجع ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار مستثنی شده باشد.صرفا" پس از آنکه تابع بودن کار محرز گردید (کارگر،رابطه مزدی و رابطه دستوری) ، موضوع حاکمیت یا عدم حاکمیت مقررات خاص استخدامی یا خروج از کارگاه از شمول قانون کار قابل طرح و بررسی می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!