نمایش نامهشماره : 131219
تاریخ : 1387/12/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شمول یا عدم شمول قانون کار به استناد مواد 1، 5 و188 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!