نمایش نامهشماره : 23778
تاریخ : 1387/03/11
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 1 - دستورالعمل مسابقه رای برتر
توضیحات :
نامه شماره 10413 مورخ هفتم اردیبهشت سال هشتاد و هشت در خصوص اصلاح دستورالعمل رای برتر