نمایش نامهشماره : 28101
تاریخ : 1387/03/22
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 2 - نحوه تنظیم صورتجلسات مراجع حل اختلاف ( ثبت اظهارات طرفین، تصمیم هیات، امضا صورتجلسات و تایپ دادنامه ).
توضیحات :
توضیح ندارد!