نمایش نامهشماره : 37025
تاریخ : 1387/04/12
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 5 - سابقه کار کارگر با سایر ادله اثبات احراز شود. دعاوی بیمه نمودن کارگر ماده (148) قانون کار از زمان لازم الاجرا شدن قانون کار و قبل از آن باید به رای شماره 533 مورخ بیست و پنجم بهمن سال هشتاد و نه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد کرد. کارگاه های زیر پنج نفر مد نظر قرار گیرداز هشت اسفند سال هشتاد و هفت لغایت بیست و نه اسفند سال هشتاد و سه . میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها، وجود یا عدم پوشش بیمه ای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه به عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. در خلا بیمه ای فقط سابقه کار و مدت کارکرد در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین گردد. در صورت حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی نام و نام خانوادگی وی در صورتجلسه ذکر شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!