نمایش نامهشماره : 37023
تاریخ : 1387/04/12
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
دستورالعمل شماره 4 و نامه پیوستی آن - دعاوی مربوط به ماده (148 ) قانون کار ( حضورر نماینده سازمان تامین اجتماعی ، اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمای و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و مستند صدور رای بابت حق بیمه نخواهد بود مگر با ادله اثباتی دیگر، اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار ( تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد ) اقرار محسوب می شود و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود، صدور رای بابت واریز حق بیمه توسط مراجع حل اختلاف بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه به عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. .
توضیحات :
نامه شماره 29133 مورخ سی ام تیر سال هشتاد و هشت مربوط به ماده 148 قانون کار