نمایش نامهشماره : 62091
تاریخ : 1387/06/17
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 6 - جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در مواردی که خواهان یا تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نیابد براساس ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب و آیین دادرسی کار در بعضی از موارد اصدار رای در صورت امکان و در صورت عدم امکان صدور رای ، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
توضیحات :
توضیح ندارد!