نمایش نامهشماره : 71034
تاریخ : 1387/07/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
بکارگیری افراد در سازمان حسابرسی در دو نوع ثابت و موقت خواهد بود و چنانچه خارج از دو نوع، فردی بکار گرفته شود اعم از اینکه شغل آنان جزء مشاغل کارگری باشد یا نباشد به حکم ماده 188 قانون کار مشمول آیین نامه استخدامی سازمان مصوبه مجلس و هیات وزیران خواهد بود
توضیحات :
توضیح ندارد!